Изложба

На 01.03.2017г. НЧ „Нов живот-1948-с.Чепинци беше направена изложба на учениците от групите "Арт ателие- Фантазия" и "Чудесата на моите ръце" по проект "ТВОЯТ ЧАС"- „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev