Училищен правилник

 

ПРАВИЛНИК

За дейността на училището

Приет на Педагогически съвет

на 08.09.2014година

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се определят структурата, функциите, управлението на СОУ”Христо Ботев”, правата и задълженията на учителите, учениците и служителите в училището, организацията на учебно-възпитателния процес, издаването на документи за завършен клас, етап или степен на образование.

Чл. 2. СОУ”Христо Ботев”в с.Чепинци е средно общообразователно училище от І до ХІІ клас, което включително осигурява следните степени на образование:

а) основна – с два етапа:

− начален – І–ІV клас;

− прогимназиален – V–VІІІ клас;

б) средна – ІХ–ХІІ клас.

Чл. 3. Училището работи по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката учебни планове и учебни програми и съгласно Указание на министерството за организиране на дейността през съответната учебна година.

Чл. 4. (1) В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република България, а така също и деца от друга национална принадлежност.

(2) Приемането и преместването на учениците се извършва при условията и реда, определени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП).

(3) Приемането и записването на ученици в дневна форма на обучение се извършва и въз основа на следните документи:

1. молба (заявление) до директора на училището;

2. ученическа книжка (бележник) – за учениците от училището;

3. удостоверение за раждане или паспорт – ксерокопие (за учениците от 1. клас);

4. здравен картон или декларация от родителя за здравословното състояние на ученика.

5. документ за завършен клас, етап или образователна степен и удостоверение за преместване – за учениците от ІІ–ІХ клас включително, ако идват от друго училище преди започване на учебната година.

6. удостоверение за преместване – в случаите, когато ученикът се премества по време на учебните занятия.

Чл. 5. Обучението в СОУ”Христо Ботев”, се провежда на книжовен български език.

Чл. 6. На завършилите определен клас, етап или степен на образование училището издава предвидените от Закона за народната просвета и в ППЗНП удостоверения, свидетелства за основно образование и диплома за средно образование, даващи им правото да продължат образованието си.

Чл. 7. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране.

Чл. 8. При организирането и провеждането на дейности извън държавните образователни изисквания, като курсове по: чужди езици, музика, изобразително изкуство, спорт и др.; участниците заплащат такси, определени с решение на ПС на училището.

Чл. 9. Училището осъществява своята дейност в съответствие с : Конституцията на Република България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, Закона за народната просвета, ППЗНП и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието, Правилника за дейността на училището.

Чл. 10. Този правилник е задължителен за директора, учениците и служителите в училището, които трябва да:

1. се съобразяват в своята дейност с тенденциите в развитието на образованието и новите параметри на държавните образователни изисквания; творчески характер на учебния труд; конструктивна оценка на класно-урочната работа; иновациите на учебния процес; превес в урочната дейност на национални и общочовешки ценности; научна обосновка на факти и събития.

2. идват навреме на работа и спазват точно установената продължителност на работното време.

3. обогатяват материалната база и пазят грижливо училищната собственост.

4. пестят материалите, вода и електрическа енергия.

5. поддържат ред и чистота на работните места, в сградата и в двора.

6. спазват изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и на санитарните изисквания.

7. сигнализират своевременно директора на училището за отстраняване на аварии, допуснати слабости, нарушаващи ритъма на учебно-възпитателния процес.


 

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Чл. 11.Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:

1. дневна

2. самостоятелна

Чл. 12.За ученици от І до VІІІ клас  се осъществява  целодневна организация на учебния ден след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на санитарно-хигиенни условия и желание на родителите.

Чл. 13.Учебните занятия за съответната учебна година започват на 15 септември и продължават до:

− м. май – за учениците от ХІІ клас;

− 24 май – за учениците от І клас;

− 31 май – за учениците от ІІ до ІV клас;

− 15 юни – за учениците от V до VІІІ клас;

− 30 юни – за ІХ до ХІ клас.

Чл. 14.Учебната година се организира в два учебни срока, съгласно утвърдения учебен план.

Чл. 15. Между учебните години и по време на учебната година учениците ползват ваканции, съгласно утвърдения учебен план.

Чл. 16. (1) Всеки учебен срок се организира в учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) Учебната седмица е петдневна – от понеделник да петък включително.

(3) В един учебен ден се организират от 4 до 7 задължителни учебни часа.

(4) Продължителността на учебните часове е:

− 35 минути за І–ІІ клас;

− 40 минути за ІІІ–ІV клас;

− 45 минути за V–ХІІ клас.

(5) Часът на класа се провежда по утвърден от директора график за учебния срок. Продължителността на учебните часове се намалява с 5 минути от продължителността на часовете, определени в ал. 4.

(6) Почивките между отделните учебни часове е 10 минути. Голямото междучасие е след втория учебен час – 20 минути.

(7) Промяна в продължителността на учебните часове и на почивките се допуска само при обстоятелства, нарушаващи учебния процес, след заповед на директора.

Чл. 17. (1) Седмичното разписание на учебните часове се съобразява с психо-физическите особености на учениците и се утвърждава от директора на училището.

(2) Учебните часове се провеждат по часови график, утвърден от директора на училището, като първият учебен час започва в 8,00 часа.

(3) Занятията по самоподготовка, заниманията по интереси и отдихът на учениците от І до VІІІ клас се организират в ПИГ след приключване на последния за деня учебен час и продължават до 17,30 часа.

Чл. 18.Организацията по отделните учебни предмети, формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците, начините за формиране на срочна и годишна оценка, както и условията за завършване на клас, етап и степен на образование се определят в ЗНП, ППЗНП, Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване и Указанието на МОН за организиране на дейностите в училищата през съответната учебна година.

Чл. 19. Разпределението на учебните часове и на класните стаи се извършва от директора и се приема от ПС.

Чл. 20. В началото на учебната година за всеки клас се определя класна стая, която се поддържа и опазва от учащите в съответния клас. Отговорност за състоянието ù носи класният ръководител.

Чл. 21.Нанесените щети в училището или в класната стая се възстановяват от извършителите. В тридневен срок, при неустановяване на извършителите, щетите се поемат от класа, в който е извършена щетата.

Чл. 22. Свободноизбираемата подготовка се провежда извън задължителното учебно време и чрез нея се задоволяват специфичните и индивидуални интереси на учениците.

Чл. 23.В учебно време учителите дават дежурства по график, приет от ПС и утвърден от директора, като:

1. дежурният учител започва работа 30 минути преди началото на първия учебен час. В началото и в края на работния ден проверява състоянието на материалната база и отразява препоръките и предложенията си в Книгата за отчитане на дежурството.

2. дежурният учител контролира поведението на учениците през междучасията.

3. при подходящи условия с помощта на останалите учители организира излизането на учениците в двора през голямото междучасие. Всеки клас определя по двама дежурни ученици, които отговарят за реда, чистотата на класната стая, следят за опазване на имуществото и на вещите в нея.

4. дежурният учител дежури в двора на училището, при хубаво време или в училището – при лошо време.

5. дежурният учител изпраща учениците до входната врата на училището и ги предава на родителя (за І – ІV клас) – след приключване на учебните занятия. В случай че до 14 часа родителят не прибере детето си, дежурният учител го предава на възпитателя в ПИГ.

6. дежурният учител попълва програмата за учебния ден в Материалната книга.

7. дежурният учител своевременно съобщава на директора за констатирани нарушения.

8. дежурствата в класните стаи се организират от класните ръководители.

Чл. 24. Задълженията на дежурните ученици по класове са:

1. осигуряване на реда и дисциплината през междучасията.

2. почистване на  дъската, осигуряване на  гъба.

3. поддържане на чистотата в класната стая и проветряването и през междучасията.

4. опазване на имуществото в стаята и на ученическите вещи.

5. при констатиране на нарушения и повреди информират своевременно класния ръководител и дежурния учител.

Чл. 25. През времето, когато учениците са във ваканция, учителите и служителите от училището могат да бъдат в платен отпуск. През ваканциите учителите и служителите дават дежурства по график, утвърден от директора.

Чл. 26. Работното време в училището през ваканционните дни за педагогическия персонал е 5астрономически часа – за полагане на несвойствен труд. Останалото време се дава за творческо и професионално усъвършенстване.

Чл. 27. Седмичните оперативни планове са задължителни за изпълнение от посочените в тях лица. Текущата организационно – контролна дейност се осъществява чрез седмични оперативни срещи с учителите и служителите .

 

 

 

Глава трета

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

РазделІ

Учители

Чл. 28. (1) Основни функции и задачи

1. Изпълняват задълженията си, определени в нормативните актове и документи в системата на народната просвета и в длъжностните им характеристики.

2. Изпълняват държавните образователни изисквания.

3. Всяка учебна година планират учебната и възпитателната работа с учениците като преподаватели и класни ръководители. Изготвят годишно разпределение на учебния материал, съобразено с учебния план и с учебната програма. Като класни ръководители изготвят годишно разпределение за възпитателната работа. Годишните разпределения се утвърждават от директора най-късно до 15 септември.

4. Организират и ръководят учебно-възпитателния процес по съответния предмет.

5. Осигуряват задълбочено и трайно усвояване на знанията и уменията на учениците чрез необходимата предварителна научна и методическа подготовка на уроците и системното използване на ефективни методи на обучение в класно-урочната дейност.

6. Имат право на свободен избор на форми и методически средства за организация и ръководство на учебната и извънкласна дейност, като носят отговорност за резултатите.

7. През учебния срок проверяват и обективно оценяват знанията, уменията и компетенциите на учениците, насочват и контролират самоподготовката им, като минималният задължителен брой текущи оценки е съгласно Чл. 11. а, ал. (1) от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване – за учениците от 5.до 12. клас – според броя на часовете. За учениците от 2. до 4. клас – най-малко 6 оценки за учебната година.

8. Най-малко 3 пъти през учебния срок проверяват тетрадките на учениците.

9. Вписват ритмично оценките на учениците в ученическите книжки и дневника.

10. Имат право да предлагат решения за организацията и ръководството на учебно-възпитателния процес, да участват в управлението на училището.

11. Участват в работата на ПС и в други служебни дейности, организирани от училището.

12. Водят установената училищна документация за учениците, а класните ръководители водят и дневника на класа, личните картони на учениците, Главната книга, Книгата за подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст и Книгата за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение .

13. Ежедневно отразяват в Материалната книга преподадения материал.

14. Спазват седмичното разписание на учебните часове, явяват се на работа 15 минути преди началото на учебните занятия – за учителите, които имат първи учебен час, и не по-късно 10 минути преди часа си – за учителите в останалите случаи. Влизат навреме в учебните часове.

15. Дават безплатни консултации за учениците по график, утвърден от директора.

16. Поддържат връзка с родителите на учениците, на които преподават и осигуряват връзките на училището с родителите на учениците от класа, на който е класен ръководител.

17. Чрез класния ръководител ежемесечно информират родителите за положителни и отрицателни прояви и успеха на учениците.

18. Опазват УТС и дидактическите материали, които са предоставени да ползват и следят за опазване на материалната база.

19. Повишават системно професионалната си квалификация.

20. Съдействат на дежурния учител, като изпращат след последния си учебен час учениците от класната стая.

21. Опазват живота и здравето на учениците по време на УВП и на други дейности, организирани от него или от училището.

22. Изпълняват решенията на ПС и на другите органи за управление на училището.

23. Осигуряват дежурство в училището по график, утвърден от директора.

24. Пазят и защитават доброто име на училището.

25. Отчитат се за извършената работа най-малко един път през учебния срок пред ПС.

26. Организират най-малко една родителска среща за всеки учебен срок – ако са класни ръководители.

27. Предлагат на ПС ученици за награждаване.

28. Предлагат за наказание ученици пред ПС и пред директора при спазване на изискванията, определени в Чл. 139 от ППЗНП.

29. Съдействат на директора и на контролните органи при осъществяване на контролно-помощната дейност.

30. Имат право да бъдат материално и морално стимулирани за резултатите от работата си.

(2) Възпитателят в ПИГ е длъжен:

1. да идва на работа не по-късно от 12,00часа.

2. да изготвя годишен план и седмично разписание на дейностите и го представя на директора за утвърждаване.

3. да поема учениците от колегите си след приключване на последния учебен час.

4. да организира самоподготовката на учениците, заниманията по интереси и отдиха им чрез забавни и спортни игри, екскурзии, излети, посещения на филми, театри, концерти и др.

5. да организира храненето на учениците в столовата на обяд .

6. да води необходимата училищна документация.

 (3 Възпитателят в ПИГ  носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на изпълнението на професионалните си задължения и на други дейности, организирани от него.

(4)Учителите (възпитателите) нямат право да:

1. видоизменят самоволно учебните планове и учебните програми

2. използват методи и средства на преподаване, несъобразени с възрастовите особености на учениците.

3. проявяват необективност при оценяване на знанията, ученията и компетенциите на учениците.

4. внасят партийно-политическа  идеология и пристрастност в учебно-възпитателния процес.

5. използват форми на психическо, морално, физическо или административно насилие върху учениците.

6. експлоатират ученическия труд.

7. отстраняват ученици от учебния час или от извънурочна, или от извънучилищна дейност. Освободените от физическа култура и спорт ученици присъстват в часа и се контролират от преподавателя.

8. подстрекават, организират и провеждат дейности с учениците, застрашаващи тяхната безопасност, здраве и морал.

Чл. 29.В рамките на учебния ден учителите (възпитателите) са длъжни да бъдат в училище за изпълнение на нормата си за задължителна преподавателска работа, за участие в ПС и оперативни съвещания, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с учениците и родителите, както и за изпълнение на законните разпореждания на директора.

Чл. 30. За виновно неизпълнение на професионалните си задължения, нарушаване на трудовата дисциплина и неспазване на този Правилник учителите (възпитателите) и административният персонал носят дисциплинарна отговорност и се наказват от директора съгласно КТ.

Чл. 31. Учителите ползват платен годишен отпуск на основание КТ, колективния трудов договор и Наредбата за почивките и отпуските.

Чл. 32. Официалните празници, които се считат за неработни дни на учителите (възпитателите) и служителите, се определят съгласно КТ. За училищни празници, спортни и други мероприятия и за екскурзии се ползва резервът от учебно време.

 

Раздел II

Ученици

Чл. 33. Учениците имат право:

1. да избират учебните предмети и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми.

2. да участват по собствен избор в организираните от училището извънкласни дейности.

3. да получават от училището информация, свързана с тяхното обучение и професионално ориентиране.

4. да получават от учителите консултации – включително и учениците на самостоятелна или индивидуална форма на обучение.

5. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права.

6.дадават мнения и предложения пред ръководството на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната му дейност.

7.даползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си.

8. да избират и бъдат избирани в колективните органи за управление на училището.

9. да бъдат поощрявани с морални и с материални награди за високи постижения в учебната и извънучилищна дейност.

10. да участват в работата на ПС при обсъждане резултатите от обучението, в извънкласните и извънучилищни дейности, награждаването и наказването на ученици.

Чл. 34. Учениците нямат право:

1. да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини.

2. да участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични средства и алкохол.

3. даучастват в политически партии и организации до навършването на 18-годишна възраст.

5. да накърняват с поведението и действията си авторитета и достойнството на учителите (възпитателите) и ръководството на училището.

6. да нагрубяват и/или малтретират съучениците си.

7. да създават пречки на учителя (възпитателя) при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

8. да носят в училище вещи и материали, които нямат отношение към УВП.

9. да хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор.

10. да отказват изпълнението на учебните си задължения.

11. да извършват противообществени прояви.

12. да напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време.

Чл. 35.Учениците са длъжни:

1. да изпълняват съвестно учебните си задължения.

2. да спазват режима в училището и в общежитието.

3. да идват 15 минути преди започването на първия учебен час.

4. да идват в училище в приличен естетически вид.

5. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло.

6. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час.

7. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места.

8. да съхраняват и развиват училищните традиции.

9. да опазват училищното имущество.

10. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при транспортирането им от и до училище.

Чл. 36.Учениците могат да се награждават със следните морални и материални награди:

1. изказване на похвала или благодарност от класния ръководител или от преподавател.

2. изказване на похвала или благодарност от директора пред всички ученици.

3. материални награди за постижения в учебния процес или за положителна изява.

Чл. 37.(1) Учениците могат да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини, като:

1. при отсъствия по болест, до три дни след завръщането си в училище, представят на класния ръководител медицински документ.

2. представят документ от спортния клуб, в който членуват – до три дни след завръщането си в училище.

3. се допуска при особени случаи с разрешение на директора или с бележка от родителя да се уважат отсъствията на ученик до три учебни дни през учебната година.

(2) Медицинският документ, документът от спортния клуб и бележката на родителя се съхраняват в дневника на класа.

Чл. 38.(1) Положението на ученик, който допусне  през единучебен срок повече от 90 извинени отсъствия, се обсъжда на ПС.С решениена  ПС се  определят дати за полагането на изпити с оглед оформянето на срочнитеоценки на ученика.

т.1.Положението на ученик допуснал 40 извинени отсъствия през един учебен срок се обсъжда с родител, ученик и класен ръководител.

т.2.Положението на ученик допуснал 60 извинени отсъствия през един учебен срок се обсъжда с родител, ученик , класен ръководител и педагогически съветник.

т.3.Положението на ученик допуснал 85 извинени отсъствия през един учебен срок се обсъжда с родител, ученик , класен ръководител,педагогически съветник и главния учител в училище.

(2) Положението на ученик, който допусне  180 и повече извинени отсъствия за учебната година, се обсъжда на ПС. С решение  на ПС се  определят дати за полагането на изпити с цел  оформянето на годишните оценки на ученика.

(3) В случаите, когато извинените отсъствия на ученика са повече от 120  с решение на ПС се отнема стипендията му.

Чл. 39.(1) За неизпълнение на задълженията си, определени с ППЗНП и с този Правилник, ученикът се наказва със:

–        забележка;

–        извършване на дейности в полза на училището в часове извън учебното време

– предупреждение за преместване в друго училище;

– преместване в друго училище до края на учебната година;

– преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за учениците, навършили 16-годишна възраст.

(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, наказанията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 – със заповед на директора по предложение на ПС.

(3) Преди налагане на наказание по ал. 1. класният ръководител е длъжен да уведоми за извършеното нарушение родителя или настойника на ученика и дирекция „Социално подпомагане” по местоживеенето на ученика.

 (4) Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по ал. 1, т. 1 или 2 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

(5) Наказанието по ал. 1, т. 3  се налага като крайна мярка при тежки нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на ПС може да присъства и родителят или настойникът на ученика.

(6) В заповедта на директора, издадена по реда на ал. 2, се посочват видът на наказанието, срокът и причините за налагането му.

(7) Наказанието по ал. 1, т. 3  влиза в сила от началото на следващата учебна година, в случай че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия.

(8) Наказанията по ал. 1 се заличават с изтичането на съответната учебна година. Наказанието по ал. 1, т. 1 или т. 2 може да се заличи и предсрочно по реда на ал. 2.

(9) Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

Чл. 40.Наказанията по Чл. 39, ал. 1 могат да се налагат на ученика и за допуснати неизвинени отсъствия, както следва:

1. над 4 неизвинени отсъствие – „забележка“;

2. над  8  неизвинени отсъствия – „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време“;

3. над 12  неизвинени отсъствия – „предупреждение за преместване в друго училище“

4.над 16 неизвинени отсъствия – „ преместване в друго училище до края на учебната година или или „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици навършили 16-годишна възраст“ – по решение на ПС.

 

 

 

 

 

 

Глава пета

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Чл. 41. Управлението и контролът на училището се осъществява от директора с участието на ПС и на училищното настоятелство.

Чл. 42. Директорът организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището, като:

1. спазва и прилага държавните образователни изисквания.

2. осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд.

3. представлява училището пред държавните и частните институции, обществени организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

4. контролира организацията на УВП чрез посещения в учебни часове, правене на тестове, анкети и др.

5. контролира правилното водене и съхранение на учебната и на училищната документация.

6. приема или разрешава преместването на ученици в съответствие с държавните образователни изисквания.

7. подписва и подпечатва документите за преместване на ученици за завършен клас, етап или степен на образование.

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб.

9. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетните средства.

10. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, Закона за народната просвета, ППЗНП и този правилник.

11. съдейства на компетентните органи при изпълнение на служебните им задължения.

12. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на Кодекса на труда.

13. обявява свободните места в бюрата по труда и в РИО в тридневен срок от овакантяването им.

14. утвърждава приетите от ПС документи относно организацията на дейностите в училище – Правилника за дейността на училището, Тематичния план за дейността на ПС, Календарния (годишния) план за дейностите, Правилника за дейностите в общежитието, Правилника за безопасни условия за обучение, възпитание и труд, Списък–образец № 1, седмичното разписание на учебните занятия, часовото разписание на учебните занятия, графика за дежурството, графика за консултациите, графика за класните и контролните работи, разпределението на учебните предмети между учителите по класове.

15. изготвя ежегодно длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и на работните заплати.

16. изготвя и утвърждава длъжностното разписание.

17. изготвя и изпраща за утвърждаване в МОМН/РИО на Списък–образец № 1 и на училищния учебен план.

18. извършва задължителната си преподавателска работа в рамките на работния ден.

19. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището.

20. е председател на ПС и организира изпълнението на решенията му.

Чл. 43.Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка учебна година.

2. приема Правилника за дейността на училището.

3. приема училищния учебен план.

4. избира формите на обучение.

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение.

8. приема календарния план за работата на училището.

9. обсъжда и предлага на директора решение за награждаване и наказване на учениците.

10. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността ù .

Чл. 44.(1) Педагогическият съвет на училището включва в състава си  учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 45.(1) Педагогическият съвет на училището се свиква най-малко веднъж на два месеца – от директора, съгласно Календарния план за дейностите. Извънредно заседание на ПС може да се свиква по писмено искане до директора на най-малко от 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на ПС могат да бъдат отменяни от самия него с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на РИО.

(4) За всяко заседание на ПС се води протокол.

Чл. 46. (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство са уредени в Глава шеста на Закона за народната просвета .

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилник се издава на основание § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и влиза в сила от датата на приемането му от ПС на училището.

§ 2. Промените, приети с нормативни актове на МОМН, се отразяват в този правилник.

§ 3. Правилникът е приет от ПС на училището с протокол № 7 / 08.09.2014г. и е утвърден от директора.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev