Проекти

Реализирани проекти:

  • „Проект за почистване, озеленяване и залесяване на площи” – към МОСВ
  • „Изграждане на спортна площадка” - към CRS
  • „Модернизиране на материалната база в училище” – към МОН
  • „Подкрепа за преодоляване на социална изолация на самотно живеещи хора и лица с увреждания ” – партньори в проект към община Рудозем
  • „Проект по енергийна ефективност” - към МИЕТ
  • „Изграждане на площадка за хокей на трева” - към федерацията по хокей на трева (ФХТ)
  • “Да опазим природата – необходимо условие за нашето съществуване”

Текущи проекти

  • "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната огранизация на учебния процес"
  • "Твоят час" - "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности развиващи спец;ифични знания, умения и компетентности" - финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev