Етичен кодекс

Чл. 3. (1) Служителят на СУ „Христо Ботев“ изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица. В дейността си строго се придържа към нормите, установени в Етичния кодекс за работа с деца.
(2) Служителят на СУ „Христо Ботев“ е длъжен да опазва данните и личната информация на учениците и родителите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. Служителят на СУ „Христо Ботев“ е длъжен:
А) Да основава практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик.
Б) Да разбира и уважава уникалността на всеки ученик.
В) Да се съобразява със специфичната уязвимост на всеки ученик.
Г) Да създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците.
Д) Да подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
Е) Да работи в интерес на ученика.
Ж) Да осигурява на учениците с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
З) Да не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
И) Да не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
К) Да познава симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познава и спазва законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
Л) При съмнение за малтретиране да уведомява органите за закрила на детето и да следи дали са предприети необходимите мерки.
М) Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Н) Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на ученик, има моралната и законова отговорност да информира органите по закрила на детето.