Педагогически персонал

 

Трите именаДлъжностКласен ръководител
1Манчо Фиданов Трампов

Директор

история и география

 
2Елка Милкова Малинова

главен учител

учител по  информатика, ИТ, предприемачество

X клас
3Емине Ахмедова Кайлитска

старши начален учител

и компютърно моделиране

I клас
4Даниела Бисерова Куцевастарши начален учителII клас
5Севда Жорова Кауковастарши начален учителIII клас
6Юлвие Асанова Шерифовастарши начален учителIV клас
7Наталия Евелинова Молловаучител по БЕЛVI а клас
8Илиана Иванова Милевастарши учител по БЕЛ 
9Катя Елемагова Хутевастарши учител по английски език 
10Марияна Руменова Кехайовастарши учител по английски език 
11Асине Ризова Гаджаловастарши учител по немски език и изобразително изкуствоVIII клас
12Евелина Росенова Черакчиевастарши учител по математикаIX клас
13Камелия Димитрова Хаджиеваучител по математика и физика и астрономияVI б клас
14Мухарем Асанов Молловстарши учител по информатика и ИТ 
15Даниела Минчева Сувариевастарши учител по история и цивилизация и предприемачествоXI клас
16Валентина Недкова Хаджиевастарши учител по география и икономика и философски цикълVII клас
17Даниела Христова Куцевастарши учител по биология и ЗО и човекът и природатаV клас
18Незиха Зайдиева Смаиловастарши учител по химия и ООС и предприемачествоXII клас
19Хайри Ферхадов Чаушевстарши учител по ФВС 
20Мирослава Фиданова Мутеваучител ЦОУД 
21Марин Младенов Бисеровстарши учител по ФВС и музика 
22Валентина Манчева Велиевскапедагогически съветник 
23Емилия Фиданова Саневскаресурсен учител 
24Рехиме Мехдиева Хаджиеминованачален учител ЦОУД 
25Рахиме Асанова Трамповастарши начален учител ЦОУД 
26Хайрие Шукриева Бисеровастарши начален учител ЦОУД 
27Анета Георгиева Радулскастарши начален учител ЦОУД 
28Теменужка Асенова Каровастарши учител ЦОУД 
29Зинаида Ясенова Кехайовастарши начален учител ЦОУД 
30Светла Зикова Дорсунскастарши начален учител ЦОУД 
31Минка Демирова Сариевастарши начален учител ЦОУД 

Трите имена

Длъжност

Класен ръководител

1

Манчо Фиданов Трампов

Директор

история и география

2

Елка Милкова Малинова

главен учител учител по  информатика, ИТ, предприемачество

X клас

3

Емине Ахмедова Кайлитска

старши начален учител

и компютърно моделиране

I клас

4

Даниела Бисерова Куцева

старши начален учител

II клас

5

Севда Жорова Каукова

старши начален учител

III клас

6

Юлвие Асанова Шерифова

старши начален учител

IV клас

7

Наталия Евелинова Моллова

учител по БЕЛ

VI а клас

8

Илиана Иванова Милева

старши учител по БЕЛ

9

Катя Елемагова Хутева

старши учител по английски език

10

Марияна Руменова Кехайова

старши учител по английски език

11

Асине Ризова Гаджалова

старши учител по немски език и изобразително изкуство

VIII клас

12

Евелина Росенова Черакчиева

старши учител по математика

IX клас

13

Камелия Димитрова Хаджиева

учител по математика и физика и астрономия

VI б клас

14

Мухарем Асанов Моллов

старши учител по информатика и ИТ

15

Даниела Минчева Сувариева

старши учител по история и цивилизация и предприемачество

XI клас

16

Валентина Недкова Хаджиева

старши учител по география и икономика и философски цикъл

VII клас

17

Даниела Христова Куцева

старши учител по биология и ЗО и човекът и природата

V клас

18

Незиха Зайдиева Смаилова

старши учител по химия и ООС и предприемачество

XII клас

19

Хайри Ферхадов Чаушев

старши учител по ФВС

20

Мирослава Фиданова Мутева

учител ЦОУД

21

Марин Младенов Бисеров

старши учител по ФВС и музика

22

Валентина Манчева Велиевска

педагогически съветник

23

Емилия Фиданова Саневска

ресурсен учител

24

Рехиме Мехдиева Хаджиеминова

начален учител ЦОУД

25

Рахиме Асанова Трампова

старши начален учител ЦОУД

26

Хайрие Шукриева Бисерова

старши начален учител ЦОУД

27

Анета Георгиева Радулска

старши начален учител ЦОУД

28

Теменужка Асенова Карова

старши учител ЦОУД

29

Зинаида Ясенова Кехайова

старши начален учител ЦОУД

30

Светла Зикова Дорсунска

старши начален учител ЦОУД

31

Минка Демирова Сариева

старши начален учител ЦОУД