Заявление за отсъствие по уважителни причини

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване-на-дубликат-на-документ-за-завършен-клас-етап-или-степен-на-образование-–-удостоверения-свидетелство