Архив на категория: Проекти

Участие в национални програми

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Текущи проекти

•   „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната
огранизация на учебния процес“

•   „Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно
мляко““

•   „Образование за утрешния ден“– Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния
ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.- https://oud.mon.bg/ 

•   „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“– https://react.mon.bg/

Минали
проекти

·       „Проект за почистване, озеленяване и залесяване на площи” – към МОСВ

·         „Изграждане на спортна площадка” – към CRS

·         „Модернизиране на материалната база в училище” – към МОН

·         „Подкрепа за преодоляване на социална изолация на самотно живеещи хора и лица с
увреждания ” – партньори в проект към община Рудозем

·         „Проект по енергийна ефективност” – към МИЕТ

·         „Изграждане
на площадка за хокей на трева” – към федерацията по хокей на трева (ФХТ)

·         „Твоят час“ – „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез
дейности развиващи спец;ифични знания, умения и компетентности“ –
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни  фондове.

·         “Да опазим природата – необходимо условие за нашето съществуване”

·         НП „Обучение за IT кариера“

·         НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз
участвам“- с проект „Чиста природа – по добър живот“

Списък категории

Категории